1. 4D LỚN

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích 1 và Giải Khuyến Khích 2. ROLLING BET

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

2. 4D NHỎ

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

3. 4A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 4 chữ số. Người chơi thắng nếu số đặt cược khớp với số trúng Giải Nhất.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

4. 3ABC

Người chơi phải chọn 1 số gồm 3 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Người chơi thắng nếu 3 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 3 chữ số cuối của ít nhất 1 số trúng giải.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

5. 3A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 3 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất.

Người chơi thắng nếu 3 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 3 chữ số cuối số trúng giải nhất. GIẢI MÃ LÔ ĐỀ

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

6. 2ABC

Người chơi phải chọn 1 số gồm 2 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất, Giải Nhì, và Giải Ba.

Người chơi thắng nếu 2 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 2 chữ số cuối của ít nhất 1 số trúng giải.

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

7. 2A

Người chơi phải chọn 1 số gồm 2 chữ số. Người chơi có thể thắng Giải Nhất.

Người chơi thắng nếu 2 chữ số cuối của số đặt cược khớp chính xác với 2 chữ số cuối của số trúng giải nhất. NUMBER GAME

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789

8. Chữ số của giải nhất Lẻ Chẵn

Người chơi có thể chọn 1 trong số các chọn lựa sau:

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất Chẵn” với tỷ lệ trả thưởng là 1.9. Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2, là số chẵn, vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 1.9 = USD 190

9. Chữ số của giải nhất Trên Dưới

Người chơi có thể chọn 1 trong số các chọn lựa sau:

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất Dưới” với tỷ lệ trả thưởng là 1.9. Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2, thuộc (0, 1, 2, 3, 4), vậy nguời chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 1.9 = USD 190

10. Cược giá trị chữ số của giải nhất

Người chơi chọn 1 số gồm 1 chữ số và 1 trong các chọn lựa sau:

Ví dụ kết quả xổ số là:

 • Giải Nhất: 1234
 • Giải Nhì: 2345, 3456
 • Giải Ba: 4567, 5678, 6789
 • Người chơi cược “Chữ số thứ 2 của giải nhất là 2” với tỷ lệ trả thưởng là 8.5. Theo kết quả xổ số, chữ số thứ 2 của số trúng giải nhất là 2, vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng được trả: USD 100 x 8.5 = USD 850