1.HAPPY 5 CÁCH CHƠI

Trong trò chơi Happy 5, 5 trái bóng được rút ngẫu nhiên từ 20 trái bóng có đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.

Xổ số  HAPPY 5
Xổ số HAPPY 5

Loại cược

Có các loại cược sau: (A) Tài/Xỉu; (B) Lẻ/Chẵn; (C) Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn; (D) Tài Lẻ/Xỉu Lẻ/Tài Chẵn/Xỉu Chẵn; (F) Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông);

Kết quả được dựa trên kết quả chính thức của studio truyền trực tiếp. Thời gian của kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với múi giờ GMT-4.

Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi không thể lấy được bất kỳ kết quả rút chính thức nào trong khoảng thời gian kéo dài.

Công ty có quyền hủy và làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi có kết quả rút chính thức bất kỳ được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

Big/Small

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Tài” hay “Xỉu”.

Tài – tổng của năm (5) trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53.

Xỉu – tổng của năm (5) trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52.Ví dụ: Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 20 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 62. 62 lớn hơn hoặc bằng 53, do đó cược “TÀI” thắng.

Lẻ/Chẵn

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Lẻ” hay “Chẵn”.

Lẻ – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.

Chẵn – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.Ví dụ: Các trái bóng có số 1, 3, 5, 9 và 11 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 29. 29 là số lẻ, do đó cược “LẺ” thắng.

Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc năm (5) trái bóng được rút có “Nhiều lẻ hơn” hay “Nhiều chẵn hơn”.

Nhiều lẻ hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.

Nhiều chẵn hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.Ví dụ: Các trái bóng có số 7, 9, 11, 14 và 18 được rút, trong đó 7, 9, 11 là các số lẻ, do đó cược “NHIỀU LẺ HƠN” thắng.

Tài Lẻ/Xỉu Lẻ/Tài Chẵn/Xỉu Chẵn

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút sẽ là “Tài Lẻ”, “Tài Chẵn”, “Xỉu Lẻ” hay “Xỉu Chẵn”.

Tài Lẻ – tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Xỉu Lẻ – tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Tài Chẵn – tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Xỉu Chẵn – tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.Ví dụ:GIẢI MÃ LÔ ĐỀ Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 19 được rút, tổng của các số trên những trái bóng này là 61. 61 lớn hơn hoặc bằng 53 và cũng là số lẻ, do đó cược “TÀI LẺ” thắng.

Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông)

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Xuân”, “Hạ”, “Thu” hay “Đông”.

Xuân – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 15-33.

Hạ – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 34-52.

Thu – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 53-71.

Đông – tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 72-90.Ví dụ: Các trái bóng có số 4, 7, 12, 15 và 19 được rút, và tổng các số trên những trái bóng này là 57. 57 nằm trong khoảng từ 53 đến 71, do đó cược “THU” thắng.

2. PARLAY 5 CÁCH CHƠI

Lotto- PARLAY 5
Lotto- PARLAY 5

Parlay 5 là một trò chơi được chơi với 5 quả bóng được rút ngẫu nhiên trong số 20 quả bóng được đánh số (01 đến 20).ROLLING BETTổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.

 Kết quả được dựa trên kết quả Happy 5 chính thức. Thời gian của kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với múi giờ GMT-4.

 Các loại cượcCó ba (3) loại đặt cược cho loại cược trò chơi đang diễn ra:
A. Tài/Xỉu
B. Lẻ/Chẵn
C. Đỏ/Xanh

Tài/XỉuCông ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu” từ các sự kiện Happy 5.

Tài – Các số trên quả bóng từ 11 đến 20 được coi là “Tài”.

Xỉu – Các số trên quả bóng từ 1 đến 10 được coi là “Xỉu”.

Trên/Dưới (T/D) – số quả bóng từ 1 đến 20 là Tài/Xỉu (O/U).Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Xỉu, Tài, Xỉu, Xỉu, Tài. Do đó, các cược có trình tự Tài/Xỉu này thắng.

 Lẻ/ChẵnCông ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn” từ các sự kiện Happy 5.Có 10 số Lẻ và 10 số Chẵn

Lẻ – Số trên quả bóng là số lẻ.

Chẵn – Số trên quả bóng là số Chẵn.Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Lẻ, Lẻ, Chẵn, Chẵn, Chẵn. Do đó, các cược có trình tự Lẻ/Chẵn này thắng.

 Đỏ/XanhCông ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Đỏ” hay “Xanh” từ Happy 5.Có 10 quả bóng Đỏ và 10 quả bóng Xanh.

Đỏ – Quả bóng có màu Đỏ.

Xanh – Quả bóng có màu Xanh.Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Đỏ, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh. Do đó, các cược có trình tự Đỏ/Xanh này thắng.

 Cách Cá cượcTương ứng với năm (5) số trên quả bóng được rút ra theo trình tự, người chơi có thể dự đoán trình tự của các quả bóng được rút ra là Trên/Dưới, Lẻ/Chẵn và Đỏ/Xanh. Người chơi cần chọn 5 số trên quả bóng để hoàn thành cược.

 Điều khoản và Điều kiện

Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở trục trặc phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.

Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.

Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lực mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng tỷ lệ cược không đúng.

Các khoản cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.